Nehnuteľnosti:

 • spísanie darovacej, kúpnej, zámennej, zaopatrovacie zmluvy vo forme notárskej zápisnice
 • spísanie notárskej zápisnice o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu BSM, vyporiadaní BSM, vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v katastrálnom konaní vrátane podania návrhu na vklad v elektronickej podobe za polovičný správny poplatok

Notársky úrad je vybavený technikou potrebnou k elektronickému podaniu na kataster, a tak  môžete ušetriť 50% správneho poplatku.

 • uloženie kúpnej ceny do notárskej úschovy
 • vydávať osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva

Obchodné spoločnosti, obchodný register:

 • vydanie výpisu  z obchodného registra na počkanie, ktorý je  použiteľný na právne úkony
 • vydanie kópie listiny  uloženej v Zbierke listín Obchodného registra (cca. do 3 dní)
 • komplexné právne služby obchodných spoločností (založenie obchodnej spoločnosti – s.r.o.,  a.s., zmeny zapísaných údajov obchodných spoločností, elektronické podanie na obchodný register)

Notársky úrad je vybavený technikou potrebnou k elektronickému podaniu na obchodný register, a tak  môžete ušetriť 50% súdneho poplatku (napr. 165,75 € pri založení s.r.o. namiesto 331,- €  a 33, – € pri zmene zapísaných údajov o spoločnosti v obchodnom registri  namiesto 66,- €). Pri  vydaní živnostenských oprávnení pomocou elektronického podania sa neúčtuje poplatok za voľné živnosti.

 • osvedčovať priebeh valných zhromaždení obchodných spoločností, členských schôdzí družstiev a iných zasadnutí právnických osôb

Osvedčenie podpisu a fotokópie:

 • osvedčovať správnosť odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia) – !!!notár vykonaním tohto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine!!!
 • osvedčovať pravosť podpisu na listine (legalizácia) – !!!  notár  len osvedčuje, že účastníci pred ním konkrétnu listinu podpísali, resp. uznali podpis na nej za svoj vlastnýnotár týmto neosvedčuje pravdivosť skutočností v listine!!!

Závet, odvolanie závetu, vydedenie:

 • spisovať závety, listiny o vydedení, odvolanie týchto úkonov a ich registrácia v Notárskom centrálnom registri závetov

Záložné právo:

 • registrovať záložné práva k hnuteľným veciam (ak toto záložné právo nie je u notára zaregistrované, podľa zákona ani nevzniklo)
 • registrovať zmeny údajov o záložnom práve týkajúceho sa hnuteľných vecí, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v registri záložných práv

Exekučný titul:

 • vyhotoviť notársku zápisnicu, ktorá bude slúžiť ako exekučný titul

Dedičské konanie:

 • usporiadať relatívne rýchlo dedičskoprávne vzťahy vydaním osvedčenia o dedičstve

Ďalšie právne služby:

 • poskytovať právne rady a spisovať rôzne listiny

Ďalšie poskytované služby notára