• A közjegyző az állam által közhitelességgel felruházott személy, aki az 1992-es évi 323-as törvény alapján közjegyzői tevékenységet folytat.
 • A közjegyző küldetése a közjegyzői szolgáltatások pártatlan és független szolgáltatása, amely során a jogi cselekmény résztvevőinek jogai és érdekei egyenlő mértékben vannak képviselve. A közjegyző a Szlovák Köztársaság Alkotmányára, az alkotmányos törvényekre, ill. valamennyi érvényes törvényre hagyatkozik a munkája során. A közjegyző közhitelességgel felruházott személy, akit titoktartás kötelez.

A közjegyző tevékenységei közé tartozik:

A. Jogügyletek közjegyzői okiratba foglalása

 • szerződések és megállapodások (pl. adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés, eltartási szerződés, megállapodás a társtulajdon megszüntetéséről, stb.)
 • házassági vagyonjogi megállapodások: házastársak osztatlan közös vagyonának kiterjesztése, szűkítése
 • társtulajdon megszüntetése, házastársak osztatlan közös vagyonának megosztása
 • alapítólevelek/üzlettársi szerződések
 • gazdasági társaságok alapító okirata
 • végrendelet, kitagadási okirat
 • egyéb jogügyleteket tartalmazó közjegyzői okirat (pl. végrehajtási jogcím)

B. Jogi jelentőségű tények tanúsítása

Az ügyfél kérésére olyan jogi érvényű tények és események tanúsítása, amelyek jogigénylés alapját képezhetik, ill. amelyek jogi következményekkel járhatnak, mint pl.:

 • iratok másolatának hitelesítése
 • aláírás hitelesítése
 • okirat felmutatásának tanúsítása
 • váltóóvás
 • gazdasági társaságok közgyűlésének tanúsítása
 • természetes személy életben létének tanúsítása
 • elbirtoklási nyilatkozat
 • egyéb események tanúsítása (pl. sorsolás, cégbírósági eljáráshoz szükséges személyes adatok tanúsítása)

C. Megőrzési eljárás, letétbe vétel:

A közjegyző az ügyfél kérése alapján közjegyzői letétbe helyez:

 • okiratokat, főként végrendeletek bizalmi megőrzése céljából, kivételt képeznek azok, amelyek tartalmát nem lehet megítélni
 • pénz és értékpapírok megőrzése és azok kiadása meghatározott személyek részére (pl. adásvételi ár kiadása az eladó számára a földhivatali átírást követően)

D. Bejegyzések végzése a közjegyzői központi regiszterekbe

Közjegyzői központi regiszter zálogjogi vonatkozása (NCRzp)

A közjegyző a benyújtott kérvények alapján jegyzi az ingóságokra, keresetekre, vállalatokra, illetve azok egyes részeire vonatkozó zálogjogot, a regisztrált adatokban történt változásokat, a zálogjog megvalósulásának kezdetét s úgyszintén annak megszűnését.

A közjegyzői központi regiszter zálogjogi része nyilvános regiszter, amelybe mindenkinek betekintési joga van, így bizonylatokat is igényelhet onnan. A közjegyző igény benyújtása esetén kiadja a kért bizonylatot ebből a regiszterből, pontosabban bizonylatot arról, hogy a regiszterben az illető zálogjogi vonatkozás nem szerepel.

Közjegyzői központi regiszter jogi személyek azonosítására (NCRpo) 

A közjegyző a jogi személy bejegyzéséhez, a regisztrációhoz szükséges feltételek teljesítése után, rögzíti a kérvényező személyes adatait, és kiadja a róla szóló tanúsítványt és ezt követően igényelheti a számára felajánlott 2%-os adójuttatást. A regisztrációs időszak szeptember 1-től december 15-ig tart.

Közjegyzői központi regiszter végrendeletekre vonatkozó része (NCRza)

A közjegyzői központi regiszter végrendeletekkel foglalkozó részében megtalálható valamennyi rögzített végrendelet, kitagadásról szóló rendelkezés, ezen rendeletek visszavonása ill. elhalálozás esetében felmerülő egyéb végzés, amelyről a közjegyzői jegyzőkönyvben feljegyzés készült, vagy amely rendelkezést a közjegyző megőrzésre átvett.

Közjegyzői központi regiszter árverésre vonatkozó jegyzéke (NCRdr)

A közjegyző, miután megtörtént a törvény által meghatározott adatok regisztrálása, az arra jogosult személy kérvénye alapján biztosítja az önkéntes árverésre vonatkozó regisztrációs igény bejegyzését a közjegyzői központi regiszter árverésre vonatkozó jegyzékébe, majd a kérvényező számára kiállítja a róla szóló bizonylatot. Az összes meghirdetett árverést tartalmazza a közjegyzői központi regiszter árverésre vonatkozó jegyzéke, amely magába foglalja főleg az árverés tárgyát, az árverezőt, az árverés indítványozóját, valamint az árverés helyét és időpontját.  

Közjegyzői központi regiszter hitelesített aláírásokra vonatkozó része (NCRop)

A közjegyzői hivatalban hitelesítésre került aláírások a hozzájuk rendelt sorszám alatt a kérvényező adataival egyetemben megtalálhatóak ebben a központi regiszterben. A közjegyző valós könyvet (papír formában) vezet az aláírások hitelesítéséről, amelyben rögzíti a hitelesítés sorszámát, annak dátumát, az aláírások hitelesítését tartalmazó közjegyzői központi regiszterben jegyzett sorszámot, amely rögzíti a hitelesítés törvényességét, valamint az aláírása hitelesítését kérvényező személy aláírását. A hitelesítés kérvényezője a hitelesített okirat birtokában az interneten (a közjegyzői kamara honlapján www.notar.sk) adatai megadásával, a hitelesítés sorszámával, kereszt- és vezetéknevének beírásával, amelyek alapján a hitelesítés történt, valamint születési számával, esetleg születési dátuma alapján bármikor ellenőrizheti, hogy az adott közjegyzői tevékenység a Szlovák Köztársaságban az adott napon valóban megtörtént, illetve melyik közjegyző végezte el a hitelesítést.

Közjegyzői központi regiszter közjegyzői jegyzőkönyvekre vonatkozó része (NCRnz)

A közjegyző által írt jegyzőkönyveket és egyéb okiratokat tartalmazza, amelyek fizikai és jogi személyek kérvényei alapján kerültek elhelyezésre ebbe a regiszterbe. A közjegyző elektronikus formában biztosítja a közjegyzői jegyzőkönyvek elhelyezését azok megírása napján az okiratok regiszterében, valamint kérésre biztosítja bármely okirat eredeti verziójának elektronikus formában való elhelyezését az okiratok regiszterében. A jogi folyamat kezdeményezője, aki birtokolja az adott közjegyzői jegyzőkönyvet, az interneten (a közjegyzői kamara honlapján www.notar.sk) az N és NZ jegyzékek betűjele alatti adatok megadásával, valamint a közjegyzői jegyzőkönyv megírásának dátuma alapján megbizonyosodhat arról, hogy az adott jegyzőkönyv a Szlovák Köztársaság területén a meghatározott napon megíródott, illetve melyik közjegyző készítette. A közjegyzői jegyzőkönyv tartalmához azonban nem lehet hozzáférni. 

Közjegyzői személyes regiszter (Nor)

A közjegyző a személyes regiszterben tárolt adatokból adhat ki bizonylatokat, és igazolhatja azok hitelességét, például a cégregiszterből jogi célra felhasználható cégkivonatot vagy okiratok másolatát, amelyeket a cégregiszter okirat gyűjteményében tárolnak. A közjegyzői központi regiszterben tárolt adatokból a közjegyző kiadhat igazolásokat, kivonatokat, mivel azok közokiratnak számítanak.

E. Egyéb tevékenység 

a) jogi tanácsadás természetes és jogi személyek számára,

b) egyéb okiratok elkészítése, szerkesztése (pl. meghatalmazások, cégbírósági bejegyzéshez szükséges okiratok)

c) vagyonkezelés, természetes és jogi személyek képviselete vagyonkezelés terén,

d) földhivatali eljárásban való képviselet (földhivatali beadványok elektronikus kézbesítése az illeték 50%-os megtakarításával) 

F. A törvény meghatalmazásával végzett egyéb tevékenység

A közjegyző megbízott bírósági biztosként folytatja a hagyatéki tárgyalásokat. A hagyatéki eljárás során a közjegyző a bíróság megbízásából lefolytatja a hagyatéki tárgyalást, és saját nevében hagyatékátadó végzést állít ki.